Cette idée est archivée, les contributions sont neutralisées. 

Bonjour !

Merci fir Äre Bäitrag !

Den Artikel 178, Abschnitt 2 vum Code de la sécurité sociale handelt vun deene Leit, déi eng Pensioun kréien an och no hirem 65. Liewensjoer nach eng bezuelten Aktivitéit ausüben.

Fir beim Besetze vun engem Poste eng Situatioun vun enger concurrence déloyale ze verhënneren, gesäit d’Gesetz vir dass Leit iwwer 65 Joer, déi eng Pensioun kréien, a Leit ënner 65 Joer, déi nämmlecht Sozialbäiträg musse bezuelen.

Well d’Formule fir d’Pensiounen ze rechnen et net erlaabt Periode mat anzebezéien, déi nom 65. Liewensjoer geleescht goufen, kann ee sech d’Cotisatiounen zeréckbezuele loossen.

Fir méi präzis Informatioune kënnt Dir eis ganz gäre kontaktéieren.

Mat beschte Gréiss,
D’Equipe vu http://www.vosidees.lu

Commentaires (1)

Bonjour !

Merci fir Äre Bäitrag !

Den Artikel 178, Abschnitt 2 vum Code de la sécurité sociale handelt vun deene Leit, déi eng Pensioun kréien an och no hirem 65. Liewensjoer nach eng bezuelten Aktivitéit ausüben.

Fir beim Besetze vun engem Poste eng Situatioun vun enger concurrence déloyale ze verhënneren, gesäit d’Gesetz vir dass Leit iwwer 65 Joer, déi eng Pensioun kréien, a Leit ënner 65 Joer, déi nämmlecht Sozialbäiträg musse bezuelen.

Well d’Formule fir d’Pensiounen ze rechnen et net erlaabt Periode mat anzebezéien, déi nom 65. Liewensjoer geleescht goufen, kann ee sech d’Cotisatiounen zeréckbezuele loossen.

Fir méi präzis Informatioune kënnt Dir eis ganz gäre kontaktéieren.

Mat beschte Gréiss,
D’Equipe vu http://www.vosidees.lu

Renow