Cette idée est archivée, les contributions sont neutralisées. 

Bonjour!

Merci fir Äre Bäitrag!

Di 2. manner héich a stable Pei gët all Mount mat engem Taux fixe un der Quell bestiert. Bestuete Koppelen oder Persounen di parallell fir méi Patronën schaffen oder eng Pension an e Salaire kréien mussen sech bewosst sin, dass hir Retenue nët héich genuch a fir aaner Contribuable, di manner verdengen, awer och ze héich kënne sin.

Dofir kënnen aktuell di parallell Peien oder Renten duech eng Avance trimestrielle (all 3 Méint) no uewen oder duech en taux réduit mensuell no ënnen ugepasst gin.

De Nettoverdengscht gët esou spéitsdens all 3. Mount ausgeglach.

Daat ganzt ass eng direkt Konsequenz aus engem Barème annuel progressif gekoppelt un eng Imposition collective die sech op all Revenuen applizeiert dei awer net onbedëngt ab dem eischte Mount bekannt sinn.

D'Equipe vu http://www.vosidees.lu

Commentaires (2)

Arthur F.
Arthur F.

Arthur F.

Niveau
0
Score
-1

D'Suggestioun vum Här Christian M. ass pertinent. Ech erlabe mer ze schreiwen, datt d'Impositioun intégrale à la source och fir d'Pensioune soll ageféiert ginn. Dat matt den trimestriellen Avancen geet mir a menger Fra gellech op de Su, mär mussen eis Trésorerie op d'Trimester agencéieren, an d'Steiergesetz erlabt net, datt mer beim Décompte annuel d'Steierschold(sic) in globo bezuelen. Eng eenzeg an definitiv Imposition à la source géif dem Contribuabel d'Liewen méi einfach maachen, seng pekuniär Situatioun wär iwwerschaubar an esou eppes wär tatsächlich eng richteg simplification administrative.

Bonjour!

Merci fir Äre Bäitrag!

Di 2. manner héich a stable Pei gët all Mount mat engem Taux fixe un der Quell bestiert. Bestuete Koppelen oder Persounen di parallell fir méi Patronën schaffen oder eng Pension an e Salaire kréien mussen sech bewosst sin, dass hir Retenue nët héich genuch a fir aaner Contribuable, di manner verdengen, awer och ze héich kënne sin.

Dofir kënnen aktuell di parallell Peien oder Renten duech eng Avance trimestrielle (all 3 Méint) no uewen oder duech en taux réduit mensuell no ënnen ugepasst gin.

De Nettoverdengscht gët esou spéitsdens all 3. Mount ausgeglach.

Daat ganzt ass eng direkt Konsequenz aus engem Barème annuel progressif gekoppelt un eng Imposition collective die sech op all Revenuen applizeiert dei awer net onbedëngt ab dem eischte Mount bekannt sinn.

D'Equipe vu http://www.vosidees.lu

Renow