Cette idée est archivée, les contributions sont neutralisées. 

Bonjour!

Merci fir Äre Bäitrag!

Et ass jo elo scho fir eng Persoun méiglech, sech eng Nummer ze reservéieren (= numéro personnalisé), an dann hir sukzessiv Gefierer ëmmer ënnert deeër selwechter Nummer unzemellen, mä et ass awer och esou, datt am Kader vun deeër Prozedur den Transfert vun enger Nummer vun engem Gefier op en anert 24 EUR kascht.

Reng technesch gekuckt ass et natierlech och méiglech, d'Immatrikulatiounsnummeren u Persounen (= Propriétairen) anstatt u Gefierer ze bannen (e.a. ass dat jo sou an der Belsch). Dat géif awer eng entspriechend an net onwiesentlech Ännerung verlaangen (1) vun der Gesetzgebung an (2) vun dem informatesche System, mat deem d'Immatrikulatioun vun de Stroossegefierer geréiert gëtt (LUVIS).

Dofir ass et net virgesinn, an des Richtung ze goen.

Mat beschte Gréiss,

D'Equipe vu http://www.vosidees.lu

Commentaires (2)

Bonjour!

Merci fir Äre Bäitrag!

Et ass jo elo scho fir eng Persoun méiglech, sech eng Nummer ze reservéieren (= numéro personnalisé), an dann hir sukzessiv Gefierer ëmmer ënnert deeër selwechter Nummer unzemellen, mä et ass awer och esou, datt am Kader vun deeër Prozedur den Transfert vun enger Nummer vun engem Gefier op en anert 24 EUR kascht.

Reng technesch gekuckt ass et natierlech och méiglech, d'Immatrikulatiounsnummeren u Persounen (= Propriétairen) anstatt u Gefierer ze bannen (e.a. ass dat jo sou an der Belsch). Dat géif awer eng entspriechend an net onwiesentlech Ännerung verlaangen (1) vun der Gesetzgebung an (2) vun dem informatesche System, mat deem d'Immatrikulatioun vun de Stroossegefierer geréiert gëtt (LUVIS).

Dofir ass et net virgesinn, an des Richtung ze goen.

Mat beschte Gréiss,

D'Equipe vu http://www.vosidees.lu

Renow