Cette idée est archivée, les contributions sont neutralisées. 

Bonjour!

Merci pour votre contribution!

Dans ce cas, on ne peut prendre position par rapport à votre suggestion, mais peut vous renvoyer vers l’accord de coalition qui propose des ouvertures dans ce sens

« Wat d’Besteierung vun de Privatpersounen ubelaangt, lancéiere mir d’Préparatife vun esou enger grousser Reform. Steierreforme musse gutt préparéiert ginn. Eis Ziler si bekannt, fir a Richtung Individualiséierung vum Steiersystem ze goen an d’Abattementë kritesch ze iwwerschaffe mam Zil just dat ze förderen, wat och wirklech Sënn mëcht. Mir wäerten d’Tarifer an d’Tranchë vum Steierbarème iwwerschaffen, fir virun allem dem Phänomen vum Mëttelstandsbockel Rechnung ze droen. »

L'équipe de http://www.vosidees.lu

Commentaires (1)

Bonjour!

Merci pour votre contribution!

Dans ce cas, on ne peut prendre position par rapport à votre suggestion, mais peut vous renvoyer vers l’accord de coalition qui propose des ouvertures dans ce sens

« Wat d’Besteierung vun de Privatpersounen ubelaangt, lancéiere mir d’Préparatife vun esou enger grousser Reform. Steierreforme musse gutt préparéiert ginn. Eis Ziler si bekannt, fir a Richtung Individualiséierung vum Steiersystem ze goen an d’Abattementë kritesch ze iwwerschaffe mam Zil just dat ze förderen, wat och wirklech Sënn mëcht. Mir wäerten d’Tarifer an d’Tranchë vum Steierbarème iwwerschaffen, fir virun allem dem Phänomen vum Mëttelstandsbockel Rechnung ze droen. »

L'équipe de http://www.vosidees.lu

Renow