Cette idée est archivée, les contributions sont neutralisées. 

Bonjour !

Mir krute vun der Direktioun vun der ITM matgedeelt, dass si Ufank Mee 2015 ee Callcenter a Betrib geholl hu fir d’Appellen, déi bei der ITM erakommen, besser geréieren ze kënnen. Do dernieft huet dësen neie System och zu engem besseren interne Fonctionnement vun der ITM bäigedroen.

Vun dësem Call Center aus ginn d’Appellen dann, falls der Persoun um Telefon net direkt ka gehollef ginn, un den Help Center oder déi respektiv Servicer weidergeleet, dat a manner wéi 2 Minutten.

Mat beschte Gréiss,

D'Equipe vu http://www.vosidees.lu

Commentaires (1)

Bonjour !

Mir krute vun der Direktioun vun der ITM matgedeelt, dass si Ufank Mee 2015 ee Callcenter a Betrib geholl hu fir d’Appellen, déi bei der ITM erakommen, besser geréieren ze kënnen. Do dernieft huet dësen neie System och zu engem besseren interne Fonctionnement vun der ITM bäigedroen.

Vun dësem Call Center aus ginn d’Appellen dann, falls der Persoun um Telefon net direkt ka gehollef ginn, un den Help Center oder déi respektiv Servicer weidergeleet, dat a manner wéi 2 Minutten.

Mat beschte Gréiss,

D'Equipe vu http://www.vosidees.lu

Renow